Algemene voorwaarden training

1. Definities 

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

VIP Horses & Ponies: Eenmanszaak met KvK nummer 87101602, gevestigd te Uithoorn (staladres: Hoofdweg 89 3641PL Mijdrecht)

 

Eigenaar: Nisma Saleh Ahmed

Opdrachtgever: eigenaar van het paard, zijnde de natuurlijke persoon, rechtspersoon of zelfstandige waarmee VIP Horses & Ponies een overeenkomst aangaat.

Het paard: paard of pony waarop een overeenkomst betrekking heeft.

 

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, diensten, en opdrachten verricht of te verrichten door VIP Horses & Ponies en op alle overeenkomsten die door VIP Horses & Ponies met Opdrachtgever worden aangegaan.

Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing.

 

3. Africhting/training

1. VIP Horses & Ponies houdt zich bezig met het trainen en africhten van eigen paarden en paarden van derden voor verschillende doeleinden, zoals: doorrijden, zadelmak maken, gedragsproblemathiek, verkoop klaar maken, grondwerk, etc. 

2. Ten aanzien van VIP Horses & Ponies rust een inspanningsverplichting. VIP Horses & Ponies zal het paard van Opdrachtgever naar behoren huisvesten, verzorgen en naar zijn beste inzicht en vermogen het paard africhten/trainen passend bij het niveau, de leeftijd, en de kwaliteiten van het paard.

3. In het kader van de  africhting/training kan het paard tevens worden getraind op de openbare weg, in het bos, op het strand, op vreemd terrein en/of worden gelongeerd. Ook kan het paard tijdens het verblijf bij VIP Horses & Ponies vrije beweging krijgen in de wei, paddock, stapmolen, of binnenbak dag en/of nacht.

4. de eigenaar van VIP Horses & Ponies, Nisma Saleh Ahmed is de aangewezen persoon die het paard africht/traint. Het is mogelijk dat een stalruiter/medewerker/stagiaire van VIP Horses & Ponies ondersteunende werkzaamheden verricht waaronder af en toe het paard kunnen longeren of anderszins trainen naar inzicht van VIP Horses & Ponies.

5. VIP Horses & Ponies houdt Opdrachtgever regelmatig op de hoogte van de vorderingen van het paard. Opdrachtgever kan het paard ten alle tijden komen bezoeken na telefonische afspraak.

6.Africhting/training en stalling van het paard en overige af te nemen diensten is volledig op eigen risico van Opdrachtgever. Hetzelfde geldt voor het betreden van de stal en het terrein waar het paard gestald staat.

 

4. Paspoort, entingen en ontwormen

1. Het originele paspoort van het paard al bij aankomst van het paard door Opdrachtgever aan VIP Horses & Ponies worden overhandigs. Opdrachtgever zorgt ervoor dat dat het paard is voorzien van een chip en dat het paard is geregistreerd, overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving terzake de indentificatie  en registratie van paarden. Opdrachtgever vrijwaart VIP Horses & Ponies voor alle schade (inclusief kosten en boetes), die VIP Horses & Ponies lijdt als gevolg van schending door Opdrachtgever van voornoemde wet- en regelgeving. 

2. Het paard dient bij bij aankomst en gedurende het verblijf van VIP Horses & Ponies te zijn gevaccineerd volgens de daargeldende regels van  de Koningklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS. Mocht het paard niet correct zijn gevaccineerd dan zal Opdrachtgever zo snel mogelijk laten vaccineren incl. bijbehorende basisentingen. Voorts dient het paard bij aankomst te zijn ontwormd en vrij te zijn van (besmettelijke) ziektes.

3. Opdrachtgever is (en blijft) ook gedurende de overeenkomst met VIP Horses & Ponies zelf verantwoordelijk voor tijdige periodieke entingen en ontwormen van het paard en dient daar ook zelf voor zorg te dragen. In overleg met de Opdrachtgever kan VIP Horses & Ponies in een voorkomend geval voor ontwormen zorgdragen. De kosten hiervan zullen aan opdrachtgever worden doorberekend. 

4. Opdrachtgever is verplicht om VIP Horses & Ponies te informeren omtrent bij hem/haar bekende relevante (eerdere) aandoeningen, gedragsproblemen en/of blessures van het paard, alsook eventuele medicijnen en/of allergieën.

 

5. Kosten en tarieven

1. De kosten voor stalling en africhting/training worden berekend op basis van de door VIP Horses & Ponies gehanteerde tarieven. Deze tarieven worden door VIP Horses & Ponies bij het aangaan van de overeenkomst met Opdrachtgever vastgesteld en zijn beperkt tot de daarin genoemde dienst. De kosten voor ruwvoer, krachtvoer en bodembedekking zijn bij het tarief inbegrepen.

2. VIP Horses & Ponies zal aan Opdrachtgever voor aanvang van een africhtings/trainingsperiode een factuur zenden.

3. Niet bij de tarieven inbegrepen zijn de bijkomende kosten, zoals kosten van veterinaire verzorging of behandeling door een dierenarts, hoefsmid, ontwormen en overige bijkomende kosten voortvloeiend uit  de overeenkomst. Deze bijkomende kosten worden afzonderlijk aan Opdrachtgever doorberekend en door Opdrachtgever aan VIP Horses & Ponies vergoed. De bijkomende kosten worden onder de 5.2 genoemde factuur worden gespecificeerd. Kosten van veterinaire zorg of hoefsmid dienen bij voorkeur rechtstreeks door Opdrachtgever aan de betrokken dierenarts of hoefsmid te worden voldaan. indien VIP Horses & Ponies deze kosten heeft voorgeschoten kan een separate factuur worden gestuurd welke per omgaande (uiterlijk binnen 7 dagen) door Opdrachtgever dient te worden voldaan

4. VIP Horses & Ponies heeft het recht om bij overeenkomsten voor onbepaalde tijd éénmaal per jaar de prijs te verhogen. VIP Horses & Ponies heeft dit recht slechts na ommekomst van een periode van drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.

Daarnaast is VIP Horses & Ponies gerechtigd kostprijsverhogingen die bij VIP Horses & Ponies in rekening worden gebracht en onvoorziene prijsstijgingen/kosten door te berekenen aan de klant. Deze verhoging wordt twee maanden voor het ingaan van de prijsverhoging schriftelijk aan Opdrachtgever bekend gemaakt. De Opdrachtgever heeft, indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging, het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de prijsverhoging ingaat, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één maand.. Wijzigingen in het BTW-tarief
worden te allen tijde aan de Opdrachtgever doorberekend.

 

6. Betaling

1. Betaling door opdrachtgever vindt plaats door middels van contante betaling of overmaking naar het in de factuur genoemde bankrekeningnummer, ten name van VIP Horses & Ponies, onder vermelding van het factuurnummer, voorafgaande nieuwe termijn of na afloop van een africhting/trainingsperiode. Bij niet tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling verreist is.

2. Indien de Opdrachtgever in verzuim is in verband met zijn financiële verplichtingen dan zal het paard de stal (op de gehuurde accommodatie) van VIP Horses & Ponies niet verlaten voordat Opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan.

 

7. Aanvang en duur

1. De duur van de africhtings/trainingsovereenkomst wordt bepaald in gezamenlijk overleg en gaat in op de datum van van aankomst van het paard op de accommodatie van VIP Horses & Ponies.

2. De overeenkomst kan ten alle tijde door elk van de partijen worden beëindigd, waarbij een opzegtermijn geldt van één maand. 

3. Partijen kunnen tevens ten alle tijde in overleg en met wederzijds goedvinden een datum bepalen waarop de africhting/training en daarmee de overeenkomst eindigt en het paard zal worden opgehaald.

4. Opdrachtgever is in alle gevallen verplicht om bij het einde van deze overeenkomst aan
zijn/haar betalingsverplichtingen te hebben voldaan voor (of uiterlijk op) het moment dat
het paard bij VIP Horses & Ponies wordt opgehaald.


8. Dierenarts
VIP Horses & Ponies zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van ziektes, gezondheidsproblemen of
blessures van het paard die tijdens de africhtings- /trainingsperiode worden geconstateerd.
Bij afwezigheid of onbereikbaarheid van de Opdrachtgever zal VIP Horses & Ponies naar eigen inzicht
de nodige zorg (laten) verlenen. VIP Horses & Ponies zal met Opdrachtgever overleggen over het
inschakelen van een dierenarts. In spoedeisende gevallen en/of situaties van nood (een
acuut en/of (mogelijk) levensbedreigend gezondheidsprobleem) is VIP Horses & Ponies zelfstandig
bevoegd om zonder voorafgaand overleg met Opdrachtgever een dierenarts in te schakelen,
een en ander op kosten van Opdrachtgever. Of er sprake is van een dergelijk noodgeval, is
ter beoordeling van VIP Horses & Ponies. Iedere aansprakelijkheid op grond van tekortkomingen en
fouten van een door VIP Horses & Ponies ingeschakelde dierenarts is uitgesloten.


9. Hoefsmid
VIP Horses & Ponies zal in overleg met en op kosten van de Opdrachtgever het paard regelmatig
door een hoefsmid laten bekappen en/of beslaan.


10. Vervoer
VIP Horses & Ponies zal het paard niet vervoeren of op een ander adres stallen zonder voorafgaand
overleg met Opdrachtgever, tenzij het paard dringende veterinaire hulp behoeft en in het
kader hiervan vervoerd en elders gestald dient te worden.


11. Instructie
1. Na afloop (of tijdens de periode) van de africhting/training van het paard door VIP Horses & Ponies kan Opdrachtgever (of diens gezinslid/ruiter), indien naar inzicht en beoordeling van VIP Horses & Ponies de omstandigheden dit toelaten, het paard zelf komen rijden op de
accommodatie van VIP Horses & Ponies, uitsluitend na overleg met en instemming van VIP Horses & Ponies
en onder diens begeleiding. Het dragen van een veiligheidscap is verplicht.
2. Het berijden van het paard door (of namens) Opdrachtgever bij en onder begeleiding van
VIP Horses & Ponies geschiedt geheel voor eigen risico van Opdrachtgever.


12. Aansprakelijkheid VIP Horses & Ponies
1. De africhting/training en stalling/huisvesting van het paard op grond van deze
overeenkomst alsmede het verblijf op en om het terrein van VIP Horses & Ponies geschiedt geheel
voor eigen risico van de Opdrachtgever. Hetzelfde geldt voor het berijden van het paard
door (of namens) Opdrachtgever bij en onder begeleiding van VIP Horses & Ponies
2. VIP Horses & Ponies is niet aansprakelijk voor ongevallen, schade aan het paard, diefstal van of
schade aan goederen behorende bij het paard, diefstal van het paard of schade veroorzaakt
door het paard o.a. aan derden.
3. VIP Horses & Ponies is slechts dan ten opzichte van de Opdrachtgever aansprakelijk voor (directe)
schade indien aantoonbaar is dat deze schade is ontstaan door handelingen door of namens
VIP Horses & Ponies, die in strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van de uitoefening van
het bedrijf van VIP Horses & Ponies dient te worden betracht, dan wel deze schade het gevolg is van
opzet of bewuste roekeloosheid van VIP Horses & Ponies.
4. VIP Horses & Ponies is ten opzichte van Opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor schade die is
ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door Opdrachtgever (of diens gezinsleden,
ruiter, verzorger, gasten e.d.) van veiligheidsvoorschriften, dan wel het geen gehoor geven
aan aanwijzingen in dat kader van of namens VIP Horses & Ponies.
5. VIP Horses & Ponies is nimmer gehouden jegens de Opdrachtgever tot enige vergoeding van
indirecte schade verband houdende met, dan wel veroorzaakt door, een tekortkoming in de
uitoefening van de overeenkomst, daaronder begrepen, gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6. Indien er al enige aansprakelijkheid van VIP Horses & Ponies  mocht bestaan voor directe kosten en
schade dan is deze beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde
van de door VIP Horses & Ponies afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak bestaat en in
het desbetreffende geval op grond van deze verzekering wordt uitgekeerd. Indien om welke
reden dan ook geen uitkering krachtens de hiervoor genoemde verzekering mocht
plaatsvinden is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door VIP Horses & Ponies in het
desbetreffende jaar aan Opdrachtgever in rekening gebrachte bedrag.


13. Aansprakelijkheid Opdrachtgever en verzekering
1. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade toegebracht door hem/haarzelf, zijn/haar
gezinsleden, gasten, ruiters of verzorgers en zijn/haar dieren waaronder het paard, aan VIP Horses & Ponies, de bij VIP Horses & Ponies werkzame personen en schade aan derden. Opdrachtgever vrijwaart VIP Horses & Ponies voor eventuele aanspraken dienaangaande.
2. Het is Opdrachtgever bekend dat het paard tegen brand, diefstal en andere schade
verzekerd kan worden. Opdrachtgever dient hiervoor zelf zorg te dragen. Verder dient
Opdrachtgever te beschikken over een adequate wettelijke aansprakelijkheidsverzekering.
Deze aansprakelijkheidsverzekering dient het risico van het bezit van het paard te
verzekeren, ook wanneer het paard bij derden is gestald en/of door derden wordt getraind.


14. Slotbepalingen
1. Op de rechtsverhouding tussen de Opdrachtgever en VIP Horses & Ponies is Nederlands recht van
toepassing.
2. Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van overeenkomsten
waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, dan wel van nadere
overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden voorgelegd aan de
bevoegde rechters te Breda.